Βιολογική Γεωργία – ΜΕΤΡΟ 11

Το μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις :

ΔΡΑΣΗ 11.1.1 : Ενίσχυση για την μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία.

ΔΡΑΣΗ 11.2.1 : Ενίσχυση για την διατήρηση των βιολογικών πρακτικών και μεθόδων βιολογικής γεωργίας.

 

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» είναι η ενθάρρυνση των γεωργών να εφαρμόσουν τις μεθόδους της βιολογικής παραγωγής, όπως αυτές ορίζονται στους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, προκειμένου να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της χρήσης γεωργικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Ειδικότερα όσον αφορά στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει:

– στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων

– στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων ü στη βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4 ü στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

– στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

«Δράση 11.1.1: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για την δράση 11.1.1
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής)
Ελαιοκομία 629 50 679
Σταφίδα 669 50 719
Επιτραπέζια σταφύλια 850 50 900
Σταφύλια οινοποιήσιμα 795 50 845
Μηλοειδή 594 50 644
Πυρηνόκαρπα 850 50 900
Εσπεριδοειδή 295 50 345
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 550 50 600
Αραβόσιτος εδώδιμος 513 50 563
Χειμερινά σιτηρά 72 50 122
Ρύζι 321 50 371
Μηδική, τριφύλλι 535 50 585
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 380 50 430
Όσπρια 406 50 456
Βαμβάκι 446 50 496
Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες 479 50 529
Αρωματικά-Φαρμακευτικά φυτά 550 50 600

 

Δράση 11.2.1: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για την δράση 11.2.1
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος
Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) Πιστοποίηση (κόστος συναλλαγής)
Ελαιοκομία 415 50 40 505
Σταφίδα 483 50 103 636
Επιτραπέζια σταφύλια 735 50 115 900
Σταφύλια οινοποιήσιμα 499 50 108 657
Μηλοειδή 394 50 88 532
Πυρηνόκαρπα 766 50 84 900
Εσπεριδοειδή 225 50 59 334
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 516 50 34 600
Αραβόσιτος εδώδιμος 452 50 42 544
Χειμερινά σιτηρά 51 50 19 120
Ρύζι 311 50 85 446
Μηδική, τριφύλλι 506 50 18 574
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 353 50 88 491
Όσπρια 353 50 88 491
Βαμβάκι 431 50 35 516
Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες 336 50 107 493
Αρωματικά-Φαρμακευτικά φυτά 375 50 175 600