Ομάδες Παραγωγών

Στην «GEOADVICE» στηρίζουμε τη δημιουργία ελκυστικών και λειτουργικών Ομάδων Παραγωγών ώστε οι παραγωγοί να ενωθούν και να μπουν πιο δυναμικά στην αγορά ενισχύοντας τη διαπραγματευτική τους δύναμη αλλά και διασφαλίζοντας ανταγωνιστικότερες τιμές και καλύτερη διάθεση των προϊόντων τους.

  1. Τι εννοούμε με τον όρο Ομάδα παραγωγών;
  2. Τι απαιτείται για τη σύσταση μιας Ομάδας Παραγωγών;
  3. Ποια είναι η διαδικασία αναγνώρισης μιας Ομάδας Παραγωγών;
  4. Τι άλλες υποχρεώσεις έχουν οι Αναγνωρισμένες Ομάδες Παραγωγών;
  5. Ποια τα κίνητρα για τη Δημιουργία μιας Ομάδας Παραγωγών;
  6. Επιχειρησιακά Προγράμματα Ομάδων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Σε αυτήν την κατεύθυνση αναλαμβάνουμε:

  1. Την παροχή οδηγιών-κατευθύνσεων για τη σωστή σύνταξη των καταστατικών και την εύρεση της καταλληλότερης νομικής μορφής που ταιριάζει στις δυνατότητες των ενδιαφερόμενων παραγωγών
  2. Την προετοιμασία του Φακέλου Υποψηφιότητας για την αναγνώριση της ομάδας και συνεχή παρακολούθηση της πορείας του
  3. Τη σύνταξη και υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας για την ενίσχυση των επενδύσεων της Ομάδας από αναπτυξιακά προγράμματα καθώς και Τεχνική στήριξη της υλοποίησής τους
  4. Την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την ενίσχυση επενδύσεων Ομάδων παραγωγών οπωροκηπευτικών καθώς και Τεχνική στήριξη της υλοποίησής τους

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ601/Β/2017 που αφορά στην διαδικασία και στα δικαιολογητικά Αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών.
Βρείτε εδώ το ΥΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 9.