Σχέδια Βελτίωσης – Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις – Μέτρο 4.1

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της συνολικής επίδοσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της στήριξης επενδύσεων:

 • για τη βελτίωση της παραγωγής της εκμετάλλευσης μέσω της επέκτασης ή της αντικατάστασης υφιστάμενων κλάδων ή της εισαγωγής νέων κλάδων παραγωγής που τα προϊόντα τους δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης,
 • για τη βελτίωση της ποιότητας,
 • για τη βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής του γάλακτος,
 • για τη βελτίωση της υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων και την ασφάλεια στο χώρο της εργασίας,
 • για την προστασία του εδάφους και των νερών, τη βελτίωση της ικανότητας αποδοτικότερης χρήσης των υδάτων,
 • για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
 • για την άμβλυνση των κλιματικών αλλαγών

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το Μέτρο εφαρμόζεται σε όλη τη Χώρα και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις :

 • Δράση 4.1.1 – Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης
 • Δράση 4.1.2 – Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος
 • Δράση 4.1.3 – Yλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΥΛΙΚΕΣ – ΑΥΛΕΣ)

Α. Οι επενδυτικές δαπάνες που δύναται να ενισχυθούν περιλαμβάνουν:

 • Κατασκευή (κτίρια, ειδικές εγκαταστάσεις) και εκσυγχρονισμός των παγίων της εκμετάλλευσης
 • Αγορά νέου μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και υποδομών.
 • Εξοπλισμός πληροφορικής και επικοινωνιών με στόχο την αυτοματοποίηση της παραγωγής, την παρακολούθηση καλλιεργητικών παραμέτρων και των εισροών
 • Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Εξοπλισμός για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης
 • Γενικά κόστη συνδεόμενα με τις προαναφερόμενες δαπάνες, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, μελέτες σκοπιμότητας καθώς επίσης και δαπάνες απόκτησης δικαιωμάτων πατεντών και αδειών.
 • Έγγειες βελτιώσεις και συγκεκριμένα συστήματα τα οποία μειώνουν τις απώλειες νερού.

Β. Οι επενδυτικές δαπάνες που δεν δύνανται να ενισχυθούν είναι:

 • Η αγορά ζωικού κεφαλαίου
 • Η αγορά γης
 • Η αγορά και εγκατάσταση ετήσιων φυτειών
 • Η αγορά δικαιωμάτων παραγωγής
 • Η απλή αντικατάσταση παγίων
 • Πάγια που έχουν ενισχυθεί κατά το παρελθόν
 • Αναλώσιμα και πάγια με απόσβεση μικρότερη της διάρκειας υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του μέτρου μπορεί να είναι:

Γεωργοί Φυσικά Πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης

ΜΕΓΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται κατά περίπτωση ως ακολούθως:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΔΡΑ/ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ
Ειδικές Περιοχές1 Κανονική Περιοχή
ΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ2 75% 60% 50%
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 50% 40%

1Οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, καθώς και οι περιοχές Natura 2000 και της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

2Ως Νέος Γεωργός ορίζεται ο δικαιούχος του Μέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 που δεν έχει συμπληρώσει πενταετία από την ημερομηνία της α΄ εγκατάστασής του.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.