Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην Φυτική Παραγωγή AGRO 2

Ένα από τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων που εφαρμόζεται ΜΟΝΟ στην Ελλάδα είναι το σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών, σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1 και AGRO 2.2. Τα πρότυπα αυτά εκπονήθηκαν από τον Ελληνικό Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) με τον διακριτικό τίτλο AGROCERT.

Ειδικότερα:

Το πρότυπο AGRO 2-1 περιλαμβάνει γενικές απαιτήσεις στο σύνολο της γεωργίας που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά. Αποτελεί το σύνολο των αρχών για την πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Το πρότυπο AGRO 2-2 περιγράφει τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις του συστήματος στη φυτική παραγωγή που συνοδεύουν το πρότυπο AGRO 2-1. Περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και τα συνοδευτικά μέτρα φιλοπεριβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας (φυτικής παραγωγής) ώστε να παράγονται ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και να επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Η εφαρμογή του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο Agro 2-1&2-2 μπορεί να γίνει από κάθε γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το καλλιεργούμενο είδος, είτε σε συλλογική βάση από Ομάδες Παραγωγών, είτε σε ατομική βάση από μεμονωμένους παραγωγούς. Η επιβεβαίωση της εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος γίνεται από ανεξάρτητους Φορείς Πιστοποίησης.

Συνεπώς το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο του AGROCERT είναι μια εναλλακτική της συμβατικής μέθοδος παραγωγής, σύμφωνα με την οποία ο παραγωγός μειώνει δραστικά τη χρήση χημικών σκευασμάτων και την ανεξέλεγκτη εφαρμογή καλλιεργητικών παρεμβάσεων καθώς είναι υποχρεωμένος να αναπτύξει με την επιστημονική υποστήριξη και παρακολούθηση από επιβλέποντα Γεωπόνο ένα Σχέδιο Διαχείρισης της καλλιέργειας ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες παραγωγής και να τηρεί αρχεία καταγραφών των πρακτικών που εφαρμόζει, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων που παράγει και της υγείας του καταναλωτή καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.