ΟΣΔΕ-Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου

ΣΤΟΧΟΣ

Σύμφωνα με την αρχή της «επιμερισμένης διαχείρισης» υπεύθυνες για τη διαχείριση και τον έλεγχο των πληρωμών στους γεωργούς της χώρας τους είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το κύριο στοιχείο του συστήματος διαχείρισης πληρωμών είναι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ).

Το ΟΣΔΕ είναι μια διαδικασία για την αποτύπωση και την καταγραφή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή των παραγόμενων προϊόντων από αυτές με σκοπό την διανομή των ενισχύσεων στους αγρότες, γίνεται μια φορά κάθε χρόνο (όταν ανοίγει το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, περίπου από Μάρτιο μέχρι Μάιο) και μπορούν να κάνουν δήλωση όχι μόνο οι επαγγελματίες αγρότες αλλά και οποιοσδήποτε έχει στην κατοχή του κάποια αγροτική εκμετάλλευση. Το ΟΣΔΕ :

1)διασφαλίζει την ορθή εκτέλεση των συναλλαγών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης βάσει της έκτασης και των ζώων

2)προλαμβάνει, εντοπίζει και παρακολουθεί τις παρατυπίες

3)ανακτά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

4)βοηθά τους γεωργούς να υποβάλλουν ορθές αιτήσεις

Η εισοδηματική στήριξη των γεωργών προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). Καθώς το εν λόγω ταμείο απορροφά μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι βέβαιοι ότι οι χώρες της ΕΕ χορηγούν εισοδηματική στήριξη στους γεωργούς που πρέπει και ότι ανακτούν τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΣΔΕ

Το ΟΣΔΕ εξασφαλίζει τη διαχείριση και τον έλεγχο της εισοδηματικής στήριξης με τυποποιημένο τρόπο σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Κατά κανόνα, το ΟΣΔΕ καλύπτει μια διαδικασία διάρκειας ενός έτους, η οποία ξεκινά με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης εισοδηματικής ενίσχυσης από τους γεωργούς. Για τη στήριξη των γεωργών στη διαδικασία αυτή, οι εθνικές διοικήσεις πρέπει να τους παρέχουν προκαθορισμένες πληροφορίες τις οποίες οι ίδιοι μπορούν να επιβεβαιώσουν, να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν.

Στη συνέχεια, οι εθνικές διοικήσεις ελέγχουν κατά πόσον οι γεωργοί πληρούν τις προϋποθέσεις εισοδηματικής στήριξης, με διοικητικούς ελέγχους όλων των αιτήσεων και επιτόπιους ελέγχους σε δείγμα των γεωργών.

Ακολουθούν οι πληρωμές στους γεωργούς, όπου λαμβάνονται υπόψη τυχόν ευρήματα των διοικητικών και των επιτόπιων ελέγχων. Τέλος, η εθνική διοίκηση επικαιροποιεί τις προκαθορισμένες αιτήσεις ενίσχυσης για το επόμενο έτος, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του τρέχοντος έτους.

Οι χώρες της ΕΕ λειτουργούν το ΟΣΔΕ μέσω διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών. Το σύστημα εφαρμόζεται σε όλα τα καθεστώτα εισοδηματικής στήριξης (υποχρεωτικά ή μη), καθώς και σε ορισμένα μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης που χορηγούνται με βάση τον αριθμό των εκταρίων ή των ζώων που κατέχει ο γεωργός. Οι χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν επίσης το ΟΣΔΕ για να διασφαλίσουν ότι οι γεωργοί τηρούν ορισμένες από τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που επιβάλλονται από την πολλαπλή συμμόρφωση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προκειμένου να λαμβάνουν εισοδηματική στήριξη από την ΕΕ, οι γεωργοί πρέπει να τηρούν κάποιους βασικούς κανόνες. Η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτής της τήρησης των κανόνων και της στήριξης που παρέχεται στους γεωργούς ονομάζεται πολλαπλή συμμόρφωση.

Στους κανόνες που αναμένεται να τηρούν οι γεωργοί περιλαμβάνονται

  • οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης, οι οποίες ισχύουν για όλους τους γεωργούς είτε λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) είτε όχι
  • η καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, η οποία ισχύει μόνο για τους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ

Για τους γεωργούς που παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, την καλή μεταχείριση των ζώων ή τη διαχείριση της γης προβλέπεται μείωση της στήριξης τους και ενδεχομένως άλλες κυρώσεις.