5η Τροποποίηση στα Σχέδια Βελτίωσης

Μετά την 5η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου στα Σχέδια Βελτίωσης που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ  στις 6/5/2020, έγιναν σημαντικές αλλαγές που αφορούν την υλοποίηση τους.

Μερικές από αυτές ορίζουν:

 • Ο δικαιούχος µε βάση την πρόοδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύναται να καταθέσει έως και τέσσερις αιτήσεις πληρωµής. Κάθε αίτηση µερικής πληρωµής γίνεται δεκτή εφόσον µετά την υποβολή της αποµένει προς υλοποίηση τουλάχιστον 20% του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού.
 • Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις είναι οι δεσµεύσεις που οφείλει να τηρεί ο δικαιούχος από το έτος που αφορά η Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης που έπεται της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και για πέντε έτη. Η µελλοντική κατάσταση συµπίπτει µε το πρώτο έτος των µακροχρόνιων υποχρεώσεων.
 • Η ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόµησης του ελκυστήρα να είναι έως 48 µήνες προγενέστερη της ηµεροµηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού.
 • Δεν θεωρούνται ουσιώδεις παρεκκλίσεις, αλλά μεταβολές, και συνεπώς δεν απαιτείται τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξης, οι παρακάτω περιπτώσεις:

  Τροποποίηση στα  Γεωργικά κτίσματα και κατασκευές:

  Οι περιπτώσεις μείωσης του χώρου σταβλισμού των ζώων, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές, όπου προβλέπονται, χωρίς να μειώνεται η δυναμικότητά του.

  Αλλαγή χωροθέτησης επιλέξιμων επενδύσεων χωρίς αλλαγή της δυναμικότητάς τους.

  Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις διαφοροποίησης, με την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η δυναμικότητα της εκμετάλλευσης ή η παραγωγική ικανότητα του συλλογικού σχήματος.

  Τροποποίηση στους Γεωργικούς ελκυστήρες:

  Όταν η επένδυση υλοποιείται με διαφοροποίηση της ιπποδύναμης και εφόσον: α) η νέα ιπποδύναμη δεν υπερβαίνει την ιπποδύναμη της μελέτης προσδιορισμού ιπποδύναμης ελκυστήρα του και η δαπάνη δεν υπερβαίνει την αρχικά εγκριθείσα.

  Οι ιπποδυνάμεις των ελκυστήρων εγκρίνονται σύμφωνα με το ισχύον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, επίπεδο εκπομπών ρύπων:
  «ΦΑΣΗ». Τροποποιούμενης της σχετικής «ΦΑΣΗΣ» προσαρμόζονται ανάλογα και οι εγκεκριμένες ιπποδυνάμεις, χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξης. Για τον σκοπό αυτό, προσκομίζεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η αντίστοιχη βεβαίωση.

  Τροποποίηση στο Μηχανολογικό και λοιπός εξοπλισμός:

  Όταν η επενδυτική δαπάνη υλοποιείται με διαφοροποίηση του μεγέθους ή της δυναμικότητάς της εντός της αυτής κατηγορίας/υποκατηγορίας επενδυτικών δαπανών, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλεται η παραγωγική ικανότητα της εκμετάλλευσης ή του συλλογικού σχήματος.
  Όλες οι περιπτώσεις υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με την απόφαση ένταξης πράξης, αλλά με δαπάνη μικρότερη της επιλέξιμης.

Επιπλέον, σημειώνονται ορισμένες διευκρινήσεις για τις τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο των φακέλων από τους δικαιούχους και ξεκαθαρίζεται πως δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσών προς επενδύσεις των οποίων ο αιτούμενος προϋπολογισμός είχε μειωθεί κατά την εγκριτική διαδικασία.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για ανάλογες υπηρεσίες της εταιρείας μας εδώ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn